NGO Non-governmental organization

ไม่มีหมวดหมู่ Aug 14, 2011 No Comments
"NGO คือองกรณ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยใช้เพื่อการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลประเทศนั้น โดนจัดตั้งขั้นโดนกลุ่มคนที่เป็นรัฐบาลโดนจัดตั้งขึ่นเพื่อจะได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐและให้ความรู้กับประชาชนในสิ่งมี่ร็ฐบาลจะทำเพื่อไม่ให้ประชาชนโดนหลอกจากกลุ่มคนของรัฐบาล"  นี้คือความหมายของ NGO ในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยหลาย NGO ก็ได้มีช่วยเหลือประชาชน สมกับนิยามของคำว่า NGO แต่ในอีกด้านกลับมีหลาย กลุ่ม NGO ที่ค่อยขัดขว้างการพัฒนาประเทศโดยคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ขัดผลประโยชน์กับโครงการที่ร็ฐบาลจะทำ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกฟังความจาก NGO ก็ควรฟังความเห็นของฟังรัฐบาลด้วยล่ะกันไม่นั้นคุณจะโดนหลอกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอธิผล

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.