ธุรกิจ ปั๊ม PTG ( เจ้าของปั๊ม PT)

ธุรกิจแต่ล่ะหุ้น Jul 01, 2017 No Comments
PTG ปั้มน้ำมันเอง 1194 สาขา ( COCO ) แฟรนไชส์ 213 สาขา ( DODO) รวม 1407 ขายน้ำมัน ได้ 2860 ล้าน ลิตร ต่อปี แบ่งเป็น ขาย ส่งน้ำมัน 298 ขายให้ DODO 351ล้านลิตร และ ขายให้ COCO 2212ล้านลิตร เฉลี่ย ปั๊ม brand PT ขายน้ำมันไ้ด้สาขาล่ะ 1.82 ล้าน ลิตร ต่อปี / สาขา ธุรกิจ ขนส่ง น้ำมัน มีรถ ทั้งสิน 407 คัน Capacity รวม 15.74 ล้าน ลิตร เมื่อเอา จำนวน รถทั้งหมด หาร ด้วยจำนวน น้ำมันที่ขายทั้งหมด รถแต่ละคันจะวิ่งอยู่ที่ วันล่ะ 0.5 เที่ยวต่อวัน แต่อย่าลืมว่า ส่วนใหญ่ จะมีการวิ่ง stock น้ำมันระหว่าง โกดัง ซึ่งไม่ได้สะท้อนเป็นยอด Volume ในการขาย ธุรกิจ Gas Lpg ขายได้ 30.38 ล้านลิตร จาก 58 สาขา เฉลี่ยน .523 ล้านลิตร ต่อสาขา และมีแววว่าจะขยายเพิ่ม อีก โดยการใช้เรื่องของการเช่า สถานนี เก่า หรือ เดิม จาก คนที่ไม่อยากทำ ธุรกิจ Max Mart ตอนนี้ ทำไปแล้ว 70 สาขา ธุรกิจ กาแฟพันธ์ุไทย ตอนนี้ ทำไปแล้ว 53 สาขา รายได้หลักของบริษัท ยังมาจาก ปั๊มน้ำมัน ที่ ทำเอง ( COCO ) 76.9% ปั้มน้ำมันที่ ขาย brand ( DODO ) 11.6% ขายส่งน้ำมัน 9.3% ขาย ( COCO ) 0.6% ค่าส่งน้ำมัน 0.1% กาแฟพันธุ์ ไทย + Maxmart 0.6% รายได้อื่นๆ ( น้ำมันเครื่อง ) 0.9% ยอดขายทั้งบริษัท 64,926.53 ล้านบาท เรื่องสถานนี้บริการ PTT 1825 สาขา PTG 1407 สาขา บางจาก 1075 สาขา สั้งน้ำมันจาก Thai oil คิดเป็นจำนวน 86% ของทั้งหมดที่จำหน่าย อีก 14 % สั้งจาก jobber โดยเฉพาะ สถานี้ บริการ PTG โซนภาค ใต้ตอนล่าง เนื่องจาก thai oil ไม่มีคลัง และไม่คุ้มที่จะวิ่งจากคลังอื่น ( โซน ภาตใต้ใกล้สุด ชุมพร ) บริษัท มีคลังน้ำมัน ของตัวเองที่ ปากพนัง แต่ เนื่องจากสาขาน้อยเลย ยกเลิกการใช้งาน ก่อน รอให้ปริมาณเยอะแล้วค่อย กลับมาใช้ โดย PTG มีคลังน่ำมันเองรวม 9 แห่งรวม คลังน้ำมัน ปากพนัง ( บ้างแห่งเช่าระยะยาว 10ปี) Max mart มีคลังกระจายสินค้าเอง 1 แห่ง ที่ ปทุมธานี สัญญาเช่าที่ ทำปั๊ม มีอายุเหลือมากกว่า 10 ปี 579 สาขา มีอายุเหลือมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี 261 สาขา เหลือน้อยกว่า 3 ปี 279 สาขา อยู่ระหว่างต่อสัญญา 21 สาขา บริษัทเป็นเจ้าของเอง 27 สาขา ข้อมูลอิงตาม 56-1 ของบริษัท สำหรับปิดงบ 2559

admin

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published.