Singapore In My View

ผมอยู่ singapore มาก็มากกว่า 4 ปีแล้ว ก็เลยขอ โอกาศ  ถ่ายทอด ภาพ ความส่งจำ ของสถานที่ท่องเที่ยว วิถิชีวิต ของคนในประเทศเล็ก ที่เรียก ตัวเองว่า ประเทศ singapore สำหรับผมแล้ว ประเทศนี้มีอ่ะไรมากกว่าคำว่า สถานที่ท่องเที่ยว We cannot display this gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published.