Browse tag

ปั๊มน้ำมัน

Home / Posts Tagged "ปั๊มน้ำมัน"

Latest Posts

ธุรกิจ ปั๊ม PTG ( เจ้าของปั๊ม PT)

PTG ปั้มน้ำมันเอง 1194 สาขา ( COCO ) แฟรนไชส์ 213 สาขา ( DODO) รวม 1407 ขายน้ำมัน ได้ 2860 ล้าน ลิตร ต่อปี แบ่งเป็น ขาย ส่งน้ำมัน 298 ขายให้ DODO 351ล้านลิตร และ ขายให้ COCO 2212ล้านลิตร เฉลี่ย ปั๊ม brand PT ขายน้ำมันไ้ด้สาขาล่ะ 1.82 ล้าน ลิตร ต่อปี

Read More