Browse tag

สภาฯ

Home / Posts Tagged "สภาฯ"

Latest Posts

พูดถึงข่าว : สภาฯ ผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว คะแนน 272 ต่อ 3

สภาฯผ่านร่างงบประมาณปี 55 แล้ว 272 ต่อ 3 (ไอเอ็นเอ็น) สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ. งบ 55 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 33 เสียง โดยนายกยืนยันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรอง และเสนอต่อ ครม.ในการใช้งบกลางทุกครั้งพร้อมที่จะส่งรายละเอียดให้ตรวจสอบ หลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 มาตรา 26 จากนั้นก็ก็ไม่มีผู้อภิปรายในมาตราใดๆ ซึ่งทำให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 155 เสียง

Read More